Jazyky-online.info   

Zájmena


Český jazyk na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Gramatika
Vyjmenovaná slova
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Citoslovce
Velká písmena


Zájmena


Druhy zájmen:
  • Osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se

  • Přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, zvratné svůj

  • Ukazovací: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám

  • Tázací: kdo, co, jaký, který, čí

  • Vztažná: kdo, co, jaký, který, čí, jenž

  • Neurčitá: někdo, něco, některý, nějaký, něčí, ledakdo, kdokoli, kdosi, cosi, kterýsi, jakýsi, čísi, leckdro, lecco, leckterý, každý, všechen

  • Záporná: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný
U zájmen se určuje:
pád, číslo, jmenný rod, vzor a druh


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2022, Jazyky-online.info