Jazyky-online.info   

Český jazyk - gramatika


Český jazyk na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Gramatika
Vyjmenovaná slova
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Citoslovce
Velká písmena


Český jazyk - gramatika


Vyjmenovaná slova
Seznam vyjmenovaných slov rozdělených podle abecedy.

Podstatná jména
Podstatná jména vyjadřují názvy osob, zvířat, věcí, dějů a vztahů.

Přídavná jména
Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí.

Zájmena
Zájmena naznačují vlastnosti a vyjadřují pády, číslo i rod.

Číslovky
Číslovky významově určují pořadí a počet.

Slovesa
Slovesa vyjadřují činnost, stav nebo změnu stavu.
Příslovce
Příslovce jsou slova vyjadřující bližší okolnosti dějů a vlastností.

Předložky
Předložky se pojí s podstatnými jmény, zájmeny nebo s číslovkami.

Spojky
Spojky spojují jednotlivé větné členy nebo věty.

Citoslovce
Seznam vyjmenovaných slov rozdělených podle abecedy.

Velká písmena
Pravidla pro psaní velkých písmen v českém jazyce.


Na těchto stránkách naleznete materiály pro podporu výuky českého jazyka. Obsah je přehledně a logicky uspořádán do modulů, které jsou neustále aktualizovány a doplňovány. Naším cílem je vytvořit informační zdroj obsahující všechny potřebné informace k tomu, aby se uživatelé snáze naučili český jazyk. Věříme, že na našich stránkách najdete vše, co budete ke svému studiu češtiny potřebovat.Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2024, Jazyky-online.info