Jazyky-online.info   

Spojky


Český jazyk na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Gramatika
Vyjmenovaná slova
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Spojky
Citoslovce
Velká písmena


Spojky


Spojky spojují jednotlivé větné členy nebo věty.

Spojky se dělí na:
  • souřadící
    a, i, ani, nebo, ale, avšak, neboť, nýbrž, sice atd.
    spojují věty v souřadném vztahu

  • podřadící
    že, aby, když, jestliže, protože, třebaže, jakmile atd.
    spojují větu vedlejší s větou řídící
Před spojkami spojujícími větné členy se obvykle píše čárka.
Před spojkami a, i, ani, nebo čárku obvykle nepíšeme.


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2022, Jazyky-online.info