Shopping and Selling

    
    

Selling
Renting

Functions: Communication with customers in shops and rentals
Grammar: Contractions
Vocabulary: Selling in general, selling clothes, renting a car or a bike

Introduction

This lesson is here to help the shop assistants to communicate on daily basis with their foreign customers. There are also some phrases that especially the workers of clothes shops might find useful. The second section of this lesson deals with specific vocabulary and phrases that the workers of the car and bike rentals may need almost every day when talking to their English-speaking clients.
Tato lekce by měla napomoci prodavačům v každodenní komunikaci s jejich zahraničními zákazníky. Jsou tu také fráze, které mohou být obzvláště užitečné pracovníkům v obchodech s oblečením. Druhá sekce této lekce se zabývá specifickou slovní zásobou a frázemi, které upotřebí pracovníci autopůjčoven a půjčoven jízdních kol při komunikaci se svými anglicky mluvícími klienty.

Selling

There are certain phrases you use at work every day – usually almost automatically. It is quite easy in your own language but what about in English? There are some basic phrases and vocabulary you might find useful when selling goods in your shop to your foreign customers.

EnglishCzech
How can I help you?/ May I help you?Jak vám mohu pomoci?
Is there something I can help you with?Je tu něco, s čím vám mohu poradit?
No, thanks. I am just browsing. Ne děkuji. Jen se rozhlížím.
Yes, do you have any fridge magnets?Ano, máte nějaké magnety na ledničku?
Yes, we do – over there. Ano máme, jsou támhle.
Yes, let me show you. Ano, ukážu vám je.
No, we don´t, sorry. Ne, nemáme.
How much is this?Kolik to stojí?
It is 120 Crowns.Tohle stojí 120 korun.
Do you sell postcards?Prodáváte pohledy?
Sorry, we don´t. Try it in the gift shop next door. Nezlobte se, ale ne, zkuste to v obchodě s dárkovými předměty hned vedle.
I´ll take this. Vezmu si tohle.
Can I help you with anything else? / Would you like anything else?Mohu vám pomoci ještě s něčím? Mohu vám nabídnout ještě něco jiného?
That will be all, thanks. To bude všechno, díky.
Do you accept (take) credit cards?Přijímáte platební karty?
I´ll pay by card. Budu platit kartou.
I am sorry, we don´t accept them. You will need to pay in cash. Omlouvám se, ale karty nepřijímáme, budete muset zaplatit v hotovosti.
Sure. Insert your card here, please.Jistě, vložte prosím kartu sem.
Enter your PIN. Vložte PIN.
You can remove your card now. Nyní můžete vyjmout kartu.
I will need your signature here. Budu potřebovat váš podpis.
Do you need a receipt? Potřebujete účtenku?
Can I have the receipt, please? Mohl bych dostat účtenku, prosím?
This is a special offer. Je to speciální nabídka.
Buy one, get one for free. Kupte si jednu, druhou dostanete zadarmo.
Half pricePoloviční cena
Did you find everything you needed?Našel jste všechno, co jste potřeboval?

Selling - Phrases and Vocabulary

Practice your listening skills and learn a new phrase – TO BE IN STOCK.

Exercise: Choose the correct answerWatch this YouTube video and focus on the meaning of the phrase.Listen to the video as many times as you need and answer the following questions.

To be in stock means:


If you want an IPod, you better come quickly because:


To be in stock:


To be in stock simply means that:
Exercise on useful phrasesFill the correct words in the gaps

Shop assistant: May I you?
Customer: No, thanks, I am just right now.
Customer: Do you any fridge magnets?
Shop assistant: Yes, they are over there, let me you.
Customer: you accept credit cards?
Shop assistant: Sorry, we don´t. You will have to pay in .
Customer: Do you sell stamps?
Shop assistant: Yes, we . And we have got lovely postcards as well.
Customer: How is this?
Shop assistant: It 120 Crowns.
Customer: Oh, it is too expensive.
Shop assistant: Yes, but if you buy one, you´ll get one free.What if your customer is not satisfied? Useful phrasesEnglishCzech
Could I speak to the manager of the store?Mohl bych hovořit s manažerem/vedoucím obchodu?
I would like to return this.Tohle bych chtěl vrátit.
Are you not satisfied with it? Nejste s tím spokojen?
It doesn´t work. Nefunguje to.
It is broken. Je to rozbité.
Could I have my money back? Could I have a refund? Mohu dostat zpět své peníze?
Do you have a receipt? Máte účtenku?
I am afraid I can´t refund right now, but you can have a different piece. Obávám se, že vám nemohu hned vrátit peníze, ale můžete dostat nový kus.


To find out more about dealing with your customers' complaints please see lesson Dealing with complaints.

Selling clothes

If you work in a clothes shop, you will probably need more specific vocabulary for communication with your customers:

EnglishCzech
What size do you take? What is your size? Jakou mate velikost?
Do you have it in size 36 or 38?Máte to ve velikosti 36 nebo 38?
I would like to try both the sizes. Ráda bych si zkusila obě velikosti.
I usually take a size 36, but this looks quite small to me. Normálně beru velikost 36, ale tohle mi připadá moc malé.
Would you like to try it on? Chtěla byste si to vyzkoušet?
Where can I find a fitting room? Kde mohu najít kabinku?
Can I try this on? Mohu si to vyzkoušet?
Certainly, the fitting room is over there. Samozřejmě, kabinka je támhle.
How do you feel? Jak se cítíte?
How does it feel? Jak se v tom cítíte?
Is it comfortable? Je to pohodlné?
How does it fit? Jak vám to sedí?
It is too small; do you have a bigger size?Je to moc male, mate větší velikost?
It is too big, do you have a smaller size?Je to moc velké, mate to v menší velikosti?
It is too tight. Je to příliš těsné.
It is too loose.Je to moc volné.
It is just right. Je mi to akorát.
It feels fine. Cítím se v tom dobře.
It really suits you.Opravdu vám to sluší.
This suits you better than that. Toto vám sluší lépe než tamto.
Do you have it in different colour? Máte to v jiné barvě?
I like this. Toto se mi líbí.
I will take this.Vezmu si toto.
What do you think about this combination? Co si myslíte o této kombinaci?
How shall I wash it? Jak bych to měla prát?
What material is it made of? Z jakého je to materiálu?
It is made of leather. You should have it only dry-cleaned. Je to kožené, měla byste to jen nechat čistit.
You can wash it at 40 degrees. Můžete to prát na 40 stupňů.
I´ll put it in a bag for you. Dám vám to do tašky.
Thank you for shopping in our store. Děkujeme za nákup v našem obchodě.


Exercise: In a clothes shopFill the correct words in the dialogue

Shop assistant: Hi, may I help ?
Customer: Yes, do you have this in 38?
Shop assistant: Let me have a look. Yes, we do. Do you want to try it ?
The room is over there.

Shop assistant: How did it ?
Customer: It was too tight for me; do you have a size?
Shop assistant: Certainly. Do you the colour? We have it in dark green as well.
Customer: The blue is fine, thanks. This size is just right, I´ll it.
Shop assistant: Ok, I´ll it in a bag for you.Tips and tricksPokud často komunikujete se zákazníky ze zahraničí, jistě se dobře orientujete i v převodech velikostí. Pokud ovšem v této oblasti poněkud tápete, následující tabulky by vám mohly být nápomocné.


Tips and Tricks

Renting

If you are renting, your level of English should be certainly higher than if you are only selling. You will have to communicate with your client a lot more specifically and clearly to make sure that you get your car or bike back all right?

Car rentalThere are some phrases you should definitely know.

EnglishCzech
I would like to make a reservation.Rád bych udělal rezervaci.
Do you have any cars available? Máte nějaká volná auta?
What kind of car would you like to rent/hire? Jaký druh auta byste si rád pronajal?
What location would you like to rent the car from?Kde byste si auto rád vypůjčil?
Do you have a booth at the Prague airport? Máte stanoviště na pražském letišti?
Yes, we do. When are you arriving? Ano, máme, kdy dorazíte?
What time is your arrival time?V kolik hodin dorazíte?
For how long would you like to rent the car?Na jak dlouho byste si auto chtěl půjčit?
The price is 1000 Crowns per day – the mileage is unlimited. Cena je 1000 korun na den, bez ohledu na počet najetých kilometrů.
Do you prefer manual or automatic?Preferujete manuální anebo automatickou převodovku?
Do you have child seats to rent? Máte také dětské sedačky k pronájmu?
Yes, we do. But you need to pay extra for it. Ano, ale musíte si za ni připlatit.
Yes, the price for it is included. Ano, je to v ceně.
You need to be at least 21 years old to rent a car. Musí vám být alespoň 21, abyste si mohl půjčit auto.
Could I see your driving licence?Mohl bych vidět váš řidičský průkaz?
You have to bring it back with a full tank.Musíte to vrátit s plnou nádrží.
You will bring it back with an empty tank. Vrátíte to s prázdnou nádrží.
It runs on gasoline. Jezdí to na benzín.
It runs on diesel. Jezdí to na diesel.
The car has to be returned by 2pm on Sunday 22nd. Auto musí být vráceno do 2 hodin odpoledne v neděli 22.
Is there a mileage limit? Je nějaké omezení na počet kilometrů?
We need to sign a rental agreement. Musíme podepsat dohodu o půjčení.
You will need to leave here a deposit. Budete zde muset nechat zálohu (kauci).
You can pick the car up either in Prague or in Beroun. Můžete si auto vyzvednout buď v Praze anebo v Berouně.
You can return the car either here or in Poděbrady.Auto můžete vrátit buď tady anebo v Poděbradech.

Renting
Exercise: Car rentalListen and fill the correct words in the gaps

Customer: Do you have any cars right now?
Car rental: Certainly sir, what kind of car would you like to ?
Customer: Some kind of a middle-sized car.
Car rental: Ok, manual or ?
Customer: Definitely manual. What is the for two days?
Car rental: It is 1000 Crowns a day, the is unlimited, but you will need to leave here a deposit.
Customer: Yes, sure. Where can I it?
Car rental: Either here or in our other booths in Central Bohemian Region. Here is the map of all of them.
Customer: That´s great thank you. When and how do I have to return it?
Car rental: We are closing at 10 p.m. every day. The car has to be returned with a full . May I see your driving licence now?Bicycle renting

EnglishCzech
I´d like to rent this one. Chtěl bych si půjčit tohle.
How much will it cost? Kolik to bude stát?
It will be 100 Crowns for an hour. Bude to 100 korun na hodinu.
The deposit is 1000 Crowns.Kauce je 1000 korun.
Where do I return it? Kde to mohu vrátit?
Do you have a map?Máte mapu?
Can I hire a trailer/carrier/seat for my kid, too? Mohu si půjčit také dětský vozíček/ sedačku?
Have fun. Bavte se.
Helmets and locks are included in the rate.Helmy a zámky jsou v ceně půjčovného.
To book the rental onlineZarezervovat si pronájem online
A casual cyclistSváteční cyklista
Bike lightsSvětla na kolo.
You will need to return the bike here by 2 p.m., otherwise you would be charged for another hour. Budete kolo muset vrátit do dvou hodin, jinak vám bude naúčtována další hodina.


Grammar box – Contractions


Contractions are used in English very often to shorten the speech. 
They are informal but very often used in daily communication. 
They are not used in formal, especially written English. 

Zkracování je v angličtině velmi často užíváno pro zkrácení 
slovního projevu. Je to neformální ale velmi často užívaný 
jev v běžné komunikaci. Zkracování není užíváno ve formální, 
obzvláště psané angličtině.  

1) They are often used with verb to BE:
I'm instead of I am
You're instead of you are
She's instead of she is or she was

2) HAVE, HAD
We've got instead of we have got
He's got instead of he has got
I'd been instead of I had been

3) WILL, WOULD
I'll instead of I will
I'd instead of I would

4) In negative
I won't instead of I will not. 
It isn't instead of it is not. 
He doesn't instead of he does not. 
I can't instead of I cannot.© 2012-2013 Jazyky-online.info, Všechna práva vyhrazena, Kontakt