The Guided Tour You Won't Forget

    
    

How to become a tour guide?
Safety and Rules

Functions: Communication with tourists during a tour
Grammar: Prepositions
Vocabulary: Showing points of interest, maintaining safety

Introduction

To be a tour guide is a very demanding job. You shall be familiar not only with history and geography of the locality you work at; you should also be talkative, friendly and basically eager to always learn new things. Besides, you also probably need to be almost fluent in at least one of the foreign languages. This lesson is here to show you a possible direction you can follow. *

*NOTE: This lesson probably will not really help the people who already work as tour guides, as their level of English is certainly higher than this course aims. It shall be a great help to people, though, who are planning to become one of them in future. They will find here some useful phrases, exercises and sample listening practices.
Být cestovním průvodcem je velmi náročná práce. Musíte se vyznat nejen v historii a zeměpise lokality, ve které pracujete, měli byste být také komunikativní, přátelští a v zásadě odhodlaní stále se učit novým věcem. Kromě toho také pravděpodobně budete potřebovat téměř plynulou znalost alespoň jednoho cizího jazyka. Tato lekce je zde, aby vám ukázala možný směr, kterým se můžete vydat. *

*POZNÁMKA: Tato lekce pravděpodobně příliš nepomůže lidem, kteří již jako cestovní průvodci pracují, protože úroveň jejich angličtiny bude pravděpodobně vyšší, než na kterou směřuje tento kurz. Měla by ale být velkou pomocí pro ty, kteří teprve mají v plánu stát se průvodci v budoucnu. Najdou zde užitečné fráze a poslechová i jiná cvičení.

How to become a tour guide?


Some phrases you should definitely know for a start
Hello, how are you today? Dobrý den, jak se dnes mate?
My name is Petr Novák and I´ll be your tour manager. Dobrý den, moje jméno je Petr Novák a budu váš delegát.
Welcome to the Kutná Hora Grand Tour. Vítejte na velké prohlídce Kutné Hory.
If you have any troubles, do not hesitate to tell me. Pokud budete mít jakékoli potíže, neváhejte si se mnou o tom promluvit.
If you have any questions, feel free to ask me. Pokud máte nějaké otázky, neváhejte se zeptat.
I am here to answer your questions.Jsem tu, abych zodpověděl vaše dotazy.
Please, take your time to look around. Beze spěchu se rozhlédněte po okolí.
Right in front of you is the famous St Barbora´s Church. Přímo před vámi je ten slavný Chrám sv. Barbory.
On your left hand side you can see a beautiful statue of St Wenceslas, the patron of the Czechs. Po vaší levé ruce můžete vidět krásnou sochu svatého Václava, patrona Čechů.
On your right you will see a memorial dedicated to the victims of communism. Po pravé straně uvidíte památník obětem komunismu.
You may see a medieval fortification in the distance. V dálce můžete vidět středověké opevnění.
In a few moments we will be passing Krakovec castle ruin. Za několik okamžiků budeme míjet zříceninu hradu Krakovec.
The castle was founded by Jíra of Roztoky in the 14th century. Hrad byl založen Jírou z Roztok ve 14. století.
You may have noticed that…Mohli jste si povšimnout, že…
I would like to point out, that Krakovec Castle is known above all as a refuge for Master Jan Hus before his departure for Konstanz. Rád bych podotknul, že hrad Krakovec je znám jako útočiště Mistra Jana Husa před jeho odjezdem do Kostnice.
Take a good look at the remains of the Gothic features of the castle. Dobře se podívejte na pozůstatky gotických prvků hradu.
Oh, I don´t see it. Can you point at it again? Nevidím to, mohl byste to znova ukázat?
Certainly, it is just over there. Samozřejmě, je to támhle.
Is the tower the gothic feature you were talking about? Je ta věž tím gotickým prvkem, o němž jste mluvil?
What's that mountain on the right called?Jak se jmenuje ta hora napravo?
This is the highest mountain in the region called….To je nejvyšší hora tohoto regionu a jmenuje se…
If you look straight ahead you should see the Sternberk castle. Když se podíváte přímo před sebe, měli byste vidět hrad Šternberk.
Keep your eyes open for the baby birds, it is their time of the year. Mějte oči otevřené, ať zahlédnete ptáčátka, toto je jejich období.
That lake over there is preserved by state. To jezero támhle je chráněno státem.
There is plenty to do during the whole year. Je zde pořád co dělat během celého roku.
You can ride a bike or a horse in summer and ski in winter. V létě se dá jezdit na kole nebo na koni a v zimě lyžovat.
The bus ride will take another 20 minutes. Jízda autem bude trvat ještě 20 minut.
Are you tired? Is anyone too tired to continue? Jste unavení? Je někdo příliš unavený, aby pokračoval?
We can have a 15 minute break if you like. Můžeme si dát 15 minutovou přestávku, pokud chcete..
I hope you enjoy the tour. Doufám, že si tuto prohlídku užijete.
If you need to exchange your Pounds into Crowns , the best place is…Pokud si potřebujete vyměnit peníze, nejlepší místo je…
We do not recommend exchanging your money at the hotel or in the street. Nedoporučujeme vyměňovat peníze v hotelu anebo na ulici.
Please, double-check that you have all your belongings with you. Prosím ujistěte se, že máte u sebe všechny své věci.

Phrases You Should Know for a Start

For more vocabulary, phrases and ways how to make recommendations please see the lesson Information Centres, especially section 2. Tips and Tricks for making recommendations in your local tourist office.

Exercise: Revise the phrases learned in this lesson.Fill the correct words in the gaps.

Please, take your time to around.
I am here to answer your .
On your right you will see a memorial to the victims of communism.
The bus ride will another 20 minutes.
Is the tower the gothic feature you were talking ?
That lake over is preserved by state.
Keep your open for the baby birds, it is their time of the year.Exercise: Listening practice.To learn more about how to become a good tour guide you can also watch the following YouTube video:Watch the video as many times as you need. (To understand better, it might help you to switch off your screen and focus only on listening to the video.) Try to answer the following questions:

What classes does the lady recommend to take before you apply for a job of a tour guide?


What looks great on tour-guides-to-be resumes (CVs), too?


What does the lady think about the travelling tourism industry?
Exercise: Reading practice.Learn more about Kutná Hora on the Central Bohemia Region website. Read the following article and check your comprehension: open article . Try to answer all the questions:

The history of Kutná Hora is closely connected to:


What was produced in the central national mint in Kutná Hora in the 14th century?


What happened in 1995 in Kutná Hora?


St. Barbara´s Cathedral is not:


Sedlec is:
Grammar box


Focus on prepositions: 

Welcome TO the Kutná Hora Grand Tour.
Right IN FRONT of you is the famous St Barbora´s Church.
ON your left hand side you can see…
ON your right is…
IN the distance…
IN a few moments…
The castle was founded BY Jíra OF Roztoky.
IN the 14th century.
Take a good look AT…
Can you point AT it again?
Is the tower the gothic feature you were talking ABOUT ?
This is the highest mountain IN the region called….
If you look STRAIGHT AHEAD you should see the Sternberk castle.
Keep your eyes open FOR the baby birds, it is their time of the year.
To exchange Pounds INTO Crowns…
We do not recommend exchanging your money AT the hotel or IN the street.Exercise: Fill the correct preposition in the gapI am talking
I want to exchange Dollars Pounds.
The castle was founded the 15th century.
Hynek of Veltrusy.
Keep your eyes open the wild animals.
my left hand side is…
Take a good look the castle over there.
Welcome the tour!


Safety and Rules


EnglishCzech
Your safety is our biggest concern. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.
Please, don´t forget to fasten your seatbelts. Prosím, nezapomeňte si uvázat bezpečnostní pásy.
Please keep the seatbelts fastened for the whole journey. Prosím, nechte si bezpečnostní pásy zapnuté po celou dobu jízdy.
Taking photographs is strictly forbidden inside the castle. Focení je v prostorách hradu přísně zakázáno.
It is possible to take photos in the castle gardens. V zahradách hradu je možno fotit.
Now we need to get back to the bus but you will have some free time to look around after the lunch. Nyní se musíme vrátit zpět k autobusu, ale po obědě budete mít možnost se podívat po okolí.
The bus will be leaving at 2 pm sharp, so please pay attention to the time.Autobus bude odjíždět přesně ve 2 hodiny, buďte prosím přesní.
Please meet back here at 13:45. Sejděme se zde ve 13:45.
Please do not feed the bears in the castle moats. Prosím, nekrmte medvědy v hradních příkopech.
Please stay with your group for the whole time of the tour. Prosím, držte se skupiny po celou dobu prohlídky.

Phrases of Explaining Basic Rules and Safety

Sample speech of the tour guide about rules and safety


Hello, welcome to the Central Bohemia Region Grand Tour! 
My name is Petr Novák and I will be your tour guide for today.  
If you have any troubles or questions, please, do not hesitate 
to ask me and I´ll do my best to help you. 
Please, bear in mind that your safety is our biggest concern. 
So, I will ask you to fasten your seat belts and keep them 
fastened for the whole time of our journey. 

After half an hour…

Now, please, stay with your group for the whole time of the 
guided tour in the castle. Taking photographs is strictly 
forbidden inside the castle. It is possible to take photos in the 
castle gardens, though. But please, do not feed the bears in the 
moats. It can ruin their health, you know. 
We will meet back here at 13:45, please. 
The bus is leaving at 2 pm sharp. Are there any questions? 
Ok, thank you for your attention.  Let´s go!


Exercise: Choose one correct answerRead the sample speech of the tour guide above and check your comprehension.

If the tourists have any troubles they should


The seat belts


What can ruin the bears´ health according to Petr Novák?

© 2012-2013 Jazyky-online.info, Všechna práva vyhrazena, Kontakt