Logo

Jazykové vzdělávání
pracovníků v oblasti
cestovního ruchu

Cestovni ruch  
Pruh

Název projektu:
Rozšíøení jazykových kompetencí pracovníkù cestovního ruchu ve Støedoèeském kraji

Název operaèního programu: OP Vzdìlávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Další vzdìlávání

Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdìlávání

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02.0015

Cílem projektu je zpracovat bezplatnou podporu studia cizích jazykù pro potøeby pracovníkù cestovního ruchu Støedoèeského kraje.

Hlavním smyslem projektu je zajistit pracovníkùm v cestovním ruchu se zájmem o osobnostní rozvoj a zvýšení vlastní konkurenceschopnosti možnost pøístupu ke kvalitním vzdìlávacím materiálùm.

Aktivity projektu maximálnì podporují využívání ICT pøi studiu jazykù. Konkrétní aplikace vyvíjené v rámci aktivit projektu bude možno využívat i prostøednictvím mobilních telefonù a tabletù, což pøesnì reaguje na vytíženost pracovníkù cestovního ruchu a jejich požadavek okamžitého pøístupu k informacím.

Konkrétními výstupy projektu budou vzdìlávací jazykový web specializovaný na využití cizího jazyka v oblasti cestovního ruchu. Materiály na nìm obsažené budou k dispozici pro anglický, nìmecký a ruský jazyk, což reflektuje potøeby cestovního ruchu Støedoèeského kraje. Pro všechny jazyky bude k dispozici elektronický kurz zamìøený na konverzaci a specifickou slovní zásobu, a dále speciální jazykové moduly "slovní zásoba", "konverzace - fráze", "obrázkový slovník" pro cestovní ruch. Vybrané materiály budou i ve formì pro tisk.

Zamìøení lekcí a všech materiálù odráží potøeby pracovníkù cestovního ruchu Støedoèeského kraje a zamezuje jejich pøetìžování množstvím vyuèované látky.

Realizací projektu vznikne inovativní cesta ke studiu cizího jazyka s dùrazem v nabývání praktických (komunikaèních) dovedností.


Logo© 2012-2013 Jazyky-online.info, Všechna práva vyhrazena, Kontakt