Jazyky-online.info   

Základy angličtiny


Angličtina na portálu Jazyky-online.infoInzerce  
Anglický jazyk
Gramatika
Kurz angličtiny
Procvičování
Slovíčka
Pro zaměstnance
Angličtina pro děti
Další materiály


Základy angličtiny


Na této stránce naleznete přehled základních slovíček a gramatiky. Snažili jsme se pro Vás shrnout základní znalosti do jednoho krátkého přehledu, který každý uživatel dokáže snadno zvládnout. Po zvládnutí tohoto přehledu již budete schopni jazyku částečně porozumět a budete též schopni formulovat jednoduché věty.
Základní fráze - Phrases
Hello/Hi - Ahoj
Good morning - Dobré ráno
Good evening - Dobrý večer
Goodbye - Na shledanou
Yes/No - Ano/Ne
Please - Prosím
Thank you - Děkuji
You are welcome - Není zač
I'm sorry. - Omlouvám se./Je mi líto.
Excuse me. - S dovolením./Promiňte.
My name is Jan. - Jmenuji se Jan.
I am from the Czech Republic. - Jsem z Čech.
How do you do? - Jak se máte?
Can you help me please? - Můžete mi prosím pomoci?
Zájmena - Pronouns I [aɪ] - já you [ju:] - ty he [hi:] - on she [ʃi:] - ona it [ɪt] - to my [maɪ] - můj your [jɔr] - tvůj his [hɪz] - jeho her [hɜ:r] - její its [ɪts] - toho this [ðɪs] - tento that [ðæt] - tamten these [ði:z] - tyto there [ðer] - tam here [hɪr] - tady some [sʌm] - některý every [evɜ:ri:] - každý all [ɔl] - všechny Předložky a spojky and [ænd] - a or [ɔr] - nebo with [wɪð] - s in [ɪn] - v at [æt] - v from [frʌm] - z Slovesa - Verbs be [bi:] - být is [ɪz] - je are [a:r] - jsou have [hæv] - mít do [du:] - dělat go [goʊ] - jít/jet drive [draɪv] - řídit read [ri:d] - číst write [raɪt] - psát draw [drɔ] - malovat, kreslit learn [lɜ:rn] - učit se help [help] - pomoci need [ni:d] - potřebovat live [lɪv] - žít, bydlet like [laɪk] - mít rád play [pleɪ] - hrát was [wa:z] - byl were [wɜ:r] - byly will be [wɪl bi:] - bude had [hæd] - měl will have [wɪl hæv] - bude mít Čísla - Numbers zero [zɪroʊ] - 0 one [wʌn] - 1 two [tu:] - 2 three [θri:] - 3 four [fɔr] - 4 five [faɪv] - 5 six [sɪks] - 6 seven [sevən] - 7 eight [eɪt] - 8 nine [naɪn] - 9 ten [ten] - 10 eleven [ɪlevən] - 11 twelve [twelv] - 12 twenty [twenti:] - 20 hundred [hʌndrəd] - 100 thousand [θaʊzənd] - 1000 Otázky - Questions What? [wʌt] - Co? Where? [wer] - Kde? How? [haʊ] - Jak? Podstatná jména - Nouns family [fæməli:] - rodina boy [bɔɪ] - chlapec girl [gɜ:rl] - dívka mother [mʌðɜ:r] - matka father [fa:ðɜ:r] - otec sister [sɪstɜ:r] - sestra brother [brʌðɜ:r] - bratr house [haʊz] - dům home [hoʊm] - domov dog [dɔg] - pes cat [kæt] - kočka school [sku:l] - škola name [neɪm] - jméno language [læNgwəʤ] - jazyk English [ɪNglɪʃ] - angličtina food [fu:d] - jídlo water [wɔtɜ:r] - voda apple [æpəl] - jablko car [ka:r] - auto street [stri:t] - ulice road [rɔd] - cesta city [sɪti:] - město paper [peɪpɜ:r] - papír book [bʊk] - kniha pen [pen] - pero pencil [pensəl] - tužka table [teɪbəl] - stůl Přídavná jména - Adjectives good [gʊd] - dobrý bad [bæd] - špatný best [best] - nejlepší big [bɪg] - velký small [smɔl] - malý little [lɪtəl] - malý clean [kli:n] - čistý cold [koʊld] - studený hot [ha:t] - horký soft [sa:ft] - měkký hard [ha:rd] - tvrdý left [left] - levý right [raɪt] - pravý straight [streɪt] - rovně/rovný easy [i:zi:] - jednoduchý great [greɪt] - skvělý happy [hæpi:] - šťastný nice [naɪs] - pěkný Barvy - Colors white [waɪt] - bílý black [blæk] - černý red [red] - červený green [gri:n] - zelený blue [blu:] - modrý orange [ɔrənʤ] - oranžový yellow [jeloʊ] - žlutý brown [braʊn] - hnědý violet [vaɪəlɪt] - fialový pink [pɪNk] - růžový gray [greɪ] - šedý
Procvičování - Přeložte tyto věty
Dobré ráno Jmenuji se Jan. Jsem z Čech. Jak se máte? Můžete mi prosím pomoci? Děkuji. Na shledanou.
Good morning My name is Jan. I am from the Czech Republic. How do you do? Can you please help me? Thank you. Goodbye.
Procvičování
Mám knihu. Můj bratr bydlí v Praze. Má škola je ve městě. Má sestra je v základní škole. Kočka je v krabici a pes je venku. Potřebuji koupit chléb a máslo. Mám rád jablka nebo pomeranče. Dnes mám domácí úkol. Rád chodím chytat ryby. Můj děda bydlí v Brně. Moje rodina je velká. Mám jednu sestru. Moje jméno je Marek. Mé pero je modré. Tento stůl je velký. Tento papír je čistý. Čtu knihu. Učím se angličtinu. Potřebuji tužku a papír. Má sestra má modré tričko. Mám černého psa. Kniha je na stole. Tento banán je žlutý a sladký. Mám černého velkého psa. On žije v Itálii. Mám červené tričko a moje sestra má zelený míč.
I have a book. My brother lives in Prague. My school is in the city. My sister is in elementary school. The cat is in the box and the dog is outside. I need to buy bread and butter. I like apples or oranges. Today I have a homework. I like to go fishing. My grandfather lives in Brno. My family is big I have one sister. My name is Mark. My pen is blue. This table is big. This paper is clean. I read a book. I am learning English. I need a pencil and paper. My sister has a blue T-shirt. I have a black dog. The book is on the table. This banana is yellow and sweet. I have a black big dog. He lives in Italy. I have a red T-shirt and my sister has a green ball.


Licence   |   Terms of use   |   Disclaimer   |   Privacy policy   |   Kontakt
Copyright © 2007-2024, Jazyky-online.info